ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จนหรือรางวัลเลิศรัฐ

Submitted by administrator on พ, 02/03/2021 - 10:16

         สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน หรือรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสังเคราะห์ต้นแบบ (Prototype) ในการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นได้ รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง โดยใช้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในงานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว