ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.)

Submitted by administrator on พ, 02/03/2021 - 10:21

         คณะกรรมการ ป.ย.ป.มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงต้องเร่งรัดผลักดันให้การปฏิรูปประเทศตามแผนฯ ในทุก ๆ ด้าน ขับเคลื่อนจนยุทธศาสตร์ชาติประสบความสำเร็จ โดยมีกลไกกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) กระทรวง ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อน ช่วยบูรณาการงาน และแก้ปัญหาที่หน่วยงานไม่สามารถทำได้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี