ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำตัวอย่างประมวลกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการกีฬา

Submitted by administrator on Thu, 06/17/2021 - 17:50

            สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำโครงการจัดทำตัวอย่างประมวลกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการกีฬา เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) โดยรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการดังกล่าวประกอบด้วยคำอธิบายกระบวนการจัดทำประมวลกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตัวอย่างประมวลกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการกีฬา บรรพ 1 ซึ่งเป็นการรวบรวมบทบัญญัติหลักทั่วไปและบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรทางการกีฬา  ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 

"รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำตัวอย่างประมวลกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการกีฬา"