ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนกฎหมายปลดล็อกข้อจำกัด ในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย

Submitted by administrator on ส, 07/23/2022 - 16:40
          สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (ปกร.) ได้เสนอหลักเกณฑ์การกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 และให้ส่วนราชการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณากฎหมายต่อไป

 

123

 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> การกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพ ของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย