ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น ร้องเรียน/แจ้งปัญหา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการสร้างความสามัคคีปรองดองในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

Submitted by administrator on จ, 09/05/2022 - 12:56

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น ร้องเรียน/แจ้งปัญหา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการสร้างความสามัคคีปรองดองในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยไม่ต้องลงทะเบียน ผ่านระบบ petition.sto.go.th 

สำนักงาน ป.ย.ป. จะดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ขับเคลื่อนประเทศต่อไป

b