ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บทความขับเคลื่อนมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

Submitted by administrator on Thu, 10/13/2022 - 10:40
a

          สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ต เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในสังคมและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของการศึกษาขึ้น เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะมารองรับการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน ทำให้ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องหาอุปกรณ์ที่รองรับการเรียนออนไลน์ จนเกิดเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา
สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เล็งเห็นปัญหาของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงทำการเสนอมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ในการสนับสนุนการศึกษาไทยอย่างเต็มที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยสรุปได้ดังนี้

1. มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต 
ในระยะเร่งด่วนขอให้ กสทช. พิจารณาต่ออายุมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี

2. มาตรการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Tablet) เพื่อการศึกษา 
ในระยะเร่งด่วนได้มีนโยบายทางภาษีและมาตรการอื่น ๆ เป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการเรียนออนไลน์สำหรับเด็กนักเรียนยากจน โดย โดยแผนระยะกลางคือให้เด็กนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 มี Tablet สำหรับการเรียนออนไลน์และสนับสนุนค่าไฟ รวมถึงจัดทำแอปพลิเคชันเสริมประกอบการเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน

          นอกจากนี้ ในระยะยาวจะพิจารณาของบประมาณแผ่นดินสำหรับเป็นหลักประกันค่าอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์อย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึด Student-Centric ที่เป็นการให้ทุนอุดหนุนแก่นักเรียนโดยตรง ซึ่งอาจจะให้ในลักษณะ Voucher สำหรับซื้ออุปกรณ์พกพาเพื่อการศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์เพื่อป้องกันการนำไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์

3. มาตรการสำหรับครู
เสนอให้สนับสนุน Tablet สำหรับคุณครูเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ เนื่องจากครูเองต้องรับภาระด้านค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์และค่าอินเตอร์เน็ตสำหรับการสอน ที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของทางราชการ ทำให้ครูแต่ละพื้นที่ทำการสอนแบบออนไลน์ได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดหรือชนบทที่ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการเข้าถึงเทคโนโลยี

          นอกจากนั้น สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอให้มีการเพิ่มบทบัญญัติในพระราชบัญญัติด้านการศึกษาแห่งชาติ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อกำหนดให้การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทย และทางสำนักงาน ป.ย.ป. จะมุ่งหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิที่เท่าเทียมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข