ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนับสนุนรัฐด้วยนวัตกรรม

03 กุมภาพันธ์ 2564

         สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและแอปพลิเคชัน AirCMI เพื่อนำร่องโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และเป็นต้นแบบการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป โดยได้มีการเปิดตัวในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่14 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 
 

03 กุมภาพันธ์ 2564

         สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรผู้พิการดิจิทัลแก่ผู้พิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว ผู้พิการจะสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งงานที่เหมาะสมได้โดยผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS