ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เพิ่มขีดสมรรถนะการแข่งขัน

22 กรกฎาคม 2563

           สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำโครงการศึกษาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน อันเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ 2 ซึ่งขณะนี้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ดำเนินการศึกษาตามโครงการดังกล่าวแล้ว  ในการนี้สำนักงาน ป.ย.ป. เห็นสมควรเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้