ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เสริมสร้างบ้านเมืองมั่นคง

25 ธันวาคม 2562

โครงการนี้มีการทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตจำนวนกว่า 170 เรื่อง รวมแล้วมากกว่า 1,000 กระบวนงาน และได้มีข้อเสนอให้ยกเลิกหรือปรับปรุงประมาณ 700 กระบวนงาน ซึ่งหากได้รับการปรับแก้ตามข้อเสนอแล้วจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนและภาคธุรกิจรวมกันขั้นต่ำได้ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปี

คณะทำงานได้จัดทำข้อเสนอผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

25 ธันวาคม 2562

โครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต
เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการดำเนินธุรกิจของประชาชน (Licensing Guillotine)