ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

สร้างเมื่อ : 27 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการตามรายการค่ใช้จ่ายรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของการตรวจประเมินรางวัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 27 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการบูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 27 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ ตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

สร้างเมื่อ : 20 มกราคม 2566

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) กองกลาง งานพัสดุ

สร้างเมื่อ : 03 มกราคม 2566

ประกาศ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สร้างเมื่อ : 03 มกราคม 2566

ประกาศ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)  เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สร้างเมื่อ : 26 ธันวาคม 2565

ประกาศ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สร้างเมื่อ : 26 ธันวาคม 2565

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

สร้างเมื่อ : 08 ธันวาคม 2565

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2565

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

สร้างเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2565