ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ย.ป.

สร้างเมื่อ : 05 ตุลาคม 2565

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงาน ป.ย.ป. (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖)

สร้างเมื่อ : 29 กันยายน 2565

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 12 กันยายน 2565

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 16 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2565

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้สำหรับเดินทาง เข้าร่วมให้การสนับสนุนข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับรับส่งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบและตรวจคำตอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป. ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สร้างเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2565

ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างรายการค่าปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน ป.ย.ป. ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ณ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ อาคารสำนักงาน กพ. (เดิม) ชั้น ๔ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สร้างเมื่อ : 08 กรกฎาคม 2565

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงาน ป.ย.ป. (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)

สร้างเมื่อ : 27 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 22 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างรายการค่าปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน ป.ย.ป. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร ณ สำนักงาน ป.ย.ป. ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 4 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้มีประโยชน์ร่วมกันเบื้องต้น

สร้างเมื่อ : 16 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 02 มิถุนายน 2565