ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ป.ย.ป.

s

 

สร้างเมื่อ : 06 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

a

 

สร้างเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

a
สร้างเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

a

 

สร้างเมื่อ : 26 ตุลาคม 2565

สำนักงาน ป.ย.ป. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
มีความประสงค์รับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป.

>>> แบบคำร้องขอโอนสังกัดสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://forms.gle/CicRo7ee5BxyQMpR8

1222
สร้างเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

b

 

สร้างเมื่อ : 04 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

--------------------------------

h

สร้างเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2565

📣 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

--------------------------------
b

 

สร้างเมื่อ : 16 มิถุนายน 2565

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

📢 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) จะคลี่คลาย 💉

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://sto.thaijobjob.com/

 

j

สร้างเมื่อ : 27 มกราคม 2565

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 
ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
--------------------------------
11

 

สร้างเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2564

"ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ"

 

ด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
ประสงค์จะรับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ต่าง ๆ มารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป.
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

----------------------------------------------------------------

15

สร้างเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 
 
ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
----------------------

 

J

 

สร้างเมื่อ : 06 พฤษภาคม 2564