ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการสัมมนาออนไลน์ผ่านระยะทางที่ห่างไกล ใน theme “ผ้าขาวม้าพาม่วนซื่น”

Submitted by administrator on จ, 09/13/2021 - 22:39
วันที่:
13 กันยายน 2564

 

             เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสำนักงาน ป.ย.ป. ผ่านระยะทางที่ห่างไกล theme “ผ้าขาวม้าพาม่วนซื่น” โดยเป็นการประชุมออนไลน์โดยระบบ Zoom มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและในช่วงเช้าเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เป็นกิจกรรมการแนะนำทำความรู้จักซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรเดิมและบุคลากรใหม่ของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยผ่านภาพถ่าย และการบอกเล่าประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน รวมถึงทัศนคติในการทำงานของแต่ละคนทิศทางการทำงานของสำนักงาน ป.ย.ป. และหน่วยงานระดับกอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในการนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ๔๑ คน

             เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เป็นกิจกรรมการบรรยายของผู้บริหารสำนักงาน ป.ย.ป. เริ่มจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้มอบนโยบายและทิศทางการทำงานร่วมกันในสำนักงาน ได้แก่  การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทำงานอย่างมีความสุข มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนและองค์กร และรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายการทำงานและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของกองต่าง ๆ การแนะนำสมาชิกในกอง และการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละกอง

             เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมโดยคละกองกัน ผ่านกิจกรรม ๓ กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมคุณรู้หรือไม่ เพื่อทำความเข้าใจเนื้องานและสิ่งที่ควรรู้ในการทำงานที่สำนักงาน ป.ย.ป. กิจกรรมห่างกันตั้งไกลไปเที่ยวไหนดี เพื่อให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรวดเร็วในการทำงานร่วมกัน กิจกรรมคิดได้ก็ตอบ คิดไม่ได้ก็ตอบ เพื่อทดสอบไหวพริบและสร้างความสนุกสนานในการทำงานร่วมกัน จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้กล่าวปิดการสัมมนาในช่วงเวลา ๑๖.๓๐ น.
 

1234567891011121314