ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. พิจารณารางวัลเลิศรัฐประเภทร่วมใจแก้จนส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐร่วมใจบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม

Submitted by administrator on จ, 09/20/2021 - 01:40
วันที่:
20 กันยายน 2564

             เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริง ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีได้กล่าวมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ตลอดจนแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 

             สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่สองที่สำนักงาน ป.ย.ป. ได้รับผิดชอบในการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และนำมาเป็นต้นแบบเพื่อประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่น รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง โดยในปีนี้ มีหน่วยงานที่สนใจส่งผลงานสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน จำนวนทั้งสิ้น 69 ผลงาน ในจำนวนนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 8 ผลงาน และได้รับรางวัลระดับดี จำนวน 8 ผลงาน

             อนึ่ง รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป