ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สํานักงาน ป.ย.ป. จัดกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

Submitted by administrator on พ, 10/13/2021 - 15:24
วันที่:
13 ตุลาคม 2564

             วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมพิธี ณ สํานักงาน ป.ย.ป. อาคาร ก.พ. (เดิม) ชั้น ๔ ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด