ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document

Submitted by administrator on ศ, 09/16/2022 - 08:45
วันที่:
16 กันยายน 2565

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.

            ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญและมุ่งหมายในการเป็นกระทรวงผู้นำในการใช้งานระบบ e-Document โดยในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ e-Document ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันมีการใช้งานระบบ e-Document เรียบร้อยแล้ว มีระบบสำนักงานอัจฉริยะ (iOffice) ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานเอง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการเสนองาน ระบบการรับ-ส่งเอกสาร ระบบการลา ฯลฯ แต่อาจมีประเด็นข้อจำกัดทางด้านข้อกฎหมาย และด้านเทคนิคอยู่บ้าง ซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document จะได้นำปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปหารือและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้งานระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป