ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่

Submitted by administrator on จ, 09/19/2022 - 13:09
วันที่:
19 กันยายน 2565

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 นายนราธร  ปานดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) นำคณะบุคลากรสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ณ โรงแรม ibis Styles Hotels อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนพรรคการเมืองในพื้นที่ (พรรคไทยสร้างไทย) ผู้แทนสื่อมวลชน (Thai PBS) ผู้แทนจากภาคประชาชน และภาคประชาสังคม

          ในการนี้ นายนราธร  ปานดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงาน ป.ย.ป. ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและแนะนำบทบาทและหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมจากทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสนใจและสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น สะท้อนมุมมองปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสันติวิธี

          บรรยากาศภายในงานได้มีการประชุมหารือในหัวข้อ “ภาพอนาคตที่อยากเห็นในสังคมไทย” และ “วิธีการใดที่จะนำไปสู่ภาพอนาคต” โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการให้ความเห็นกันอย่างหลากหลาย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมต่อไป