ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมเป็นทีมวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” ให้กับกรมพลศึกษา

Submitted by administrator on อ, 09/20/2022 - 10:56
วันที่:
20 กันยายน 2565

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวเอมอร  นิติยารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวพฤกษา  ใจเสมอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมเป็นทีมวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการดำเนินงานของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” ณ โรงแรม Long Beach Garden Hotel & Pavilions Pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษาเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน

          ในการนี้ ทีมวิทยากรได้นำเสนอกลไกขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงาน ป.ย.ป. รวมทั้งระบบรับเรื่องข้อขัดข้องซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงในการแจ้งประเด็นปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานและระบบร้องเรียนร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นช่องทางให้ประชาชนและกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์หรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสำนักงาน ป.ย.ป. จะได้ประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแก้ไข ปัญหา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่อไป