ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน เส้นทาง สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่แบบบูรณาการ

Submitted by administrator on อ, 09/20/2022 - 11:24
วันที่:
20 กันยายน 2565

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคคล หรือหน่วยงานที่มุ่งมั่นบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์สูงสู่ความเป็นเลิศ โดยมีบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เข้ารับรางวัลในสาขาต่าง ๆ จำนวนมาก

          สาขาหนึ่งของรางวัลเลิศรัฐที่ดำเนินการตรวจประเมินรางวัล โดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มุ่งดำเนินแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแบบบูรณาการ ที่ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้