ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาการครอบครองที่ดินในอำเภอเขาค้อ โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

Submitted by administrator on Thu, 09/22/2022 - 19:07
วันที่:
22 กันยายน 2565

            เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง 3 รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และนายนราธร ปานดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) นำคณะบุคลากรสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาการครอบครองที่ดินในอำเภอเขาค้อ โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงแรม The Blue Sky Resort อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันของทุกภาคส่วน และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

a

          ภายในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) กลุ่มชาวบ้านชาติพันธุ์ม้ง สมาชิกสภาองค์กรชุมชน สมาคมท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมงานได้มีการนำเสนอความเป็นมาและสะท้อนปัญหาที่หลากหลายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน และได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาต่อไป

b