ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในการกำหนดต้นแบบนโยบายเพื่อสร้างการดำเนินงานแบบพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน (Sandbox)

Submitted by administrator on พ, 11/16/2022 - 12:31
วันที่:
16 พฤศจิกายน 2565

           เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน ป.ย.ป. โดย ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และนายปภณ โชคธนวณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 1 ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมหารือในการทำงานร่วมกันในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ระยะที่ 2 เพื่อให้มีการนำโครงการภายใต้ระบบ “Thailandbigrock” ของสำนักงาน ป.ย.ป. ให้นำไปสู่การกำหนดต้นแบบนโยบายผ่านการสร้างการดำเนินงานแบบพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน (Sandbox)

asd