ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

Submitted by administrator on Thu, 01/19/2023 - 09:19
วันที่:
17 มกราคม 2566

           เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และคณะหารือร่วมกับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวฉัตต์ธิดา บุญโต ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการ สวทช. เพื่อร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2565 – 2570 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม YT-513 ชั้น 5 อาคารวิจัย สวทช. (โยธี) ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร