ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. ประชุมหารือแนวทางผลักดันโครงการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมและเสริมมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนให้เป็นสากล

Submitted by administrator on Thu, 01/19/2023 - 09:22
วันที่:
18 มกราคม 2566

            (18 มกราคม 2566) นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนวัตกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการดำเนินการรายการค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ระยะที่ 2 (โครงการฯ) ร่วมกับ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.พสุ สิริสาลี และ ดร.วงศกร พูนพิริยะ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมและเสริมมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนให้เป็นสากล ในประเด็นสำคัญ อาทิ การนำผลิตภัณฑ์จากบัญชีนวัตกรรมเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ การเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเสมอภาค และการลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น โดยมีหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ผศ.ดร.ธนพล วีราสา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมกับทีมที่ปรึกษาโครงการฯ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมด้วยในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร และผ่านระบบการประชุมทางไกล