ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Submitted by administrator on จ, 02/01/2021 - 14:19

"สังคมไทยโปร่งใส ไร้การทุจริต"
??ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
??สร้าง ecosystem 
    ??เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะได้ง่าย 
    ??ให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
??กระบวนการยุติธรรม : รวดเร็ว โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
??ใช้ "ระบบคุณธรรม" บริหารการทำงานของบุคคลภาครัฐ
??ลดความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
นายภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ