ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

Submitted by administrator on จ, 02/01/2021 - 14:30

??แผนปฏิรูป = แผนของประชาชน
?? สำหรับแผนปฏิรูปด้านการศึกษานั้น มุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน โดยมีประเด็นที่ต้องเร่งทำ หรือ Big Rock 5 ประเด็น ได้แก่
1. ความเสมอภาคทางการศึกษา
2. การพัฒนาการเรียนการสอน
3. กลไกในการผลิตครู
4. อาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
5. อุดมศึกษา
นายวรากรณ์  สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา