ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายนิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Submitted by administrator on จ, 02/01/2021 - 14:33

"ประเด็นหลัก คือ ต้องให้ทุกคนในประเทศ ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้ เพื่อปฏิรูปสังคมของเราไปในจุดที่อยากให้ถึงกัน"
นายนิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์