ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน

Submitted by administrator on จ, 02/01/2021 - 14:58

??โครงการ "5ส. ลด เลิก ละ เพื่อประชาชน" โดยอนุกรรมการกิโยติน??
??กฎเกณฑ์ข้อบังคับ เอกสารที่ไม่จำเป็น
??ทำงานข้ามหน่วยงาน
??เพื่อให้ประชาชนลดต้นทุนการประกอบอาชีพและสามารถแข่งขันได้
ทั้งนี้ ยังให้คำจำกัดความว่ากลุ่ม ป.ย.ป. ของแต่ละกระทรวงเปรียบเสมือน Partner หรือคู่ขาในการขับเคลื่อนประเทศ และยังฝากให้แต่ละกรมไปคิดว่า มีกฎเกณฑ์อะไรที่ไม่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจของประชาชนบ้าง เพื่อที่จะได้ร่วมกันปรับปรุง แก้ไขกับคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป ??
นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน