ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้กล่าวสรุปแนวทางการดำเนินการต่อไปของสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ ป.ย.ป. กระทรวงต่าง ๆ  ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12

Submitted by administrator on อ, 08/24/2021 - 13:26

             นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้กล่าวสรุปแนวทางการดำเนินการต่อไปของสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ ป.ย.ป. กระทรวงต่าง ๆ  ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ในวาระการประชุมการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)