ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมวุฒิสภา

Submitted by administrator on พ, 11/24/2021 - 12:47

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมวุฒิสภา

             เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๖ โดยได้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงาน ป.ย.ป. ใน 3 ประเด็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่

             (1) การเร่งรัดผลักดันการลดละเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือทำให้เกิดภาระเกินจำเป็นต่อประชาชน หรือการกิโยตินกฎหมาย
             (2) ผลการศึกษาและการเสนอแนะจัดทำกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาตลาดคาร์บอนของประเทศไทย หรือคาร์บอนเครดิต และกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
             (3) การขับเคลื่อนเร่งรัดกฎหมายสำคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศ

             พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของวุฒิสภาที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และส่งต่อไปยังกลุ่มงาน ป.ย.ป.กระทรวง เพื่อปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วต่อไป