ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายงานการประเมิน ITA

เกณฑ์การประเมิน ITA

                   สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่จัดโดยของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินรวม 10 ตัวชี้วัด และเป็นการประเมินทั้งจากบุคลากรภายในหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะ ดังนี้

ตัวชี้วัด ประเมินโดย
1.การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
2.การใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปิดเผยอย่างโปร่งใส ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
3.การใช้อำนาจ ของผู้บังคับบัญชา ในการมอบหมายงาน การประเมินผล ฯลฯ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
4. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยบุคลากรในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
5.การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
6.คุณภาพการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
8.การปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
9.การเปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมิน ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10.การป้องกันการทุจริต ในเรื่องการดำเนินการและการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

การเปิดเผยข้อมูล
 • ข้อมูลพื้นฐาน

                   O1 โครงสร้างหน่วยงาน

                   O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                   O3 อำนาจหน้าที่

                   O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

                   O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

                   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

                   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                   O8 Q&A

                   O9 Social Network 

 • แผนการดำเนินงาน

                   O10 แผนการดำเนินงานรายปี

                   O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบไตรมาส

                   O12 รายการผลการดำเนินงานประจำปี

 • การปฎิบัติงาน

                   O13 มาตรฐานการปฎิบัติงาน

 • การให้บริการ

                  O14 มาตรฐานการให้บริการ

                  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                  O17 E-Service

                  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

                  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

                  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

                  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                  O24 รายงานผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
การป้องกันทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

                  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

                  O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

                  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

                  O42 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

                  O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน