Skip to main content

วิดีทัศน์

24 August 2021

             นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…

12 August 2021

             นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…

28 July 2021

             นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…

17 May 2021

"คำกล่าวปาฐกถาของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หัวข้อ“…

07 April 2021

         คณะกรรมดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ…

01 February 2021

??โครงการ "5ส. ลด เลิก ละ เพื่อประชาชน" โดยอนุกรรมการกิโยติน??
??กฎเกณฑ์ข้อบังคับ เอกสารที่ไม่จำเป็น
??…

01 February 2021

"ประเด็นหลัก คือ ต้องให้ทุกคนในประเทศ ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้…

01 February 2021

??แผนปฏิรูป = แผนของประชาชน
?? สำหรับแผนปฏิรูปด้านการศึกษานั้น…

01 February 2021

“ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และพัฒนาต่อยอด “ 
3 ประเด็นหลักสำหรับทิศทางการปฏิรูปด้านพลังงาน โดย นายพรชัย  …

01 February 2021

???? การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ????
“ เป้าหมาย คือ ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น…

01 February 2021

"สังคมไทยโปร่งใส ไร้การทุจริต"
??ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
??สร้าง ecosystem 
    ??…

28 January 2021

? เพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรและการบริการ
? เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
?…