คณะอนุกรรมการ

“คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน” เร่งผลักดันการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้เกิด “ทางเท้าวิถีใหม่” ใน กทม.

 คณะกรรมดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ และมีนายยอดฉัตร ตสาริการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ๒ สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ เร่งผลักดันการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในพื้นที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิด “ทางเท้าวิถีใหม่” เพื่อชีวิตคนกรุงเทพมีความสุขมากขึ้น โดยมี 3 แนวทางในการปฏิรูปกฎหมาย ยกเลิก แก้ไข และสร้างใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

         1. ปรับปรุงทางเท้าใหม่ ให้มีความสะดวก สบาย มีประสิทธิภาพและสะอาดยิ่งขึ้นกว่าที่เคย พร้อมเพิ่มบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคในพื้นที่แบบครบวงจร หมดยุคทางเท้าแบบเก่าที่มีมาช้านาน
         2. ค้าขาย ไม่ผิดกฎหมาย จากการร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดจุดพื้นที่ชัดเจน ไม่กระทบรบกวนการสัญจรบนทางเท้า พร้อมกำหนดผังการใช้พื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากทุกภาคส่วน
         3. สร้างการค้าหมุนเวียน ที่ช่วยให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าได้ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกและประสิทธิภาพดีกว่าที่เคยเป็น ผู้ค้าได้มีอาชีพทำกินแบบถูกกฎหมาย และสุดท้ายประเทศชาติก็มีรายได้จากภาษีมาพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ต่อไป

ข้อมูลโดย : คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

Line ID : @UrgentLawReform