STO Desk Office

รายชื่อและช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.

ลำดับที่ปฏิรูปประเทศด้านชื่อ - นามสกุลตำแหน่งE-mail
1การเมืองนายมหาชัย วงษ์เคี่ยมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติชำนาญการmahachai@sto.go.th
2การบริหารราชการแผ่นดิน---
3กฎหมายนางสาววรวรรณ เครือกล่อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการworrawan@sto.go.th
4กระบวนการยุติธรรมน.พ. ธงธน เพิ่มบถศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษthongtana@sto.go.th
5เศรษฐกิจนางคีตยา ฮูเวอร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการkeetaya@sto.go.th
6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวเอมอร นิติยารมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษeamon@sto.go.th
7สาธารณสุข---
8สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวพฤกษา ใจเสมอนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการprueksa@sto.go.th
9สังคมนางสาวธันยาภัทร์ ทวีชัยเศรษฐ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการthanyapat@sto.go.th
10พลังงานนายบวรลักษณ์ จิรโชติเรืองยศนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการj.borwornlux@sto.go.th
11การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ---
12การศึกษา---
13วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายนราธร ปานดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญnarathorn@sto.go.th