จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะทำงานและเฟอร์นิเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จํานวน 2 คัน สำหรับการเดินทางไปประชุม ให้คําปรึกษา แนะนํา รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่ อนการใช้ ระบบ e- Document ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดปทุมธานี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตามรายการค่าใช้จ่ายหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน สำหรับการเดินทางไปประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด