จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Workshop/Focus Group) ภายใต้โครงการจัดทำแผนการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามรายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ยกเลิกการจ้างดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการบูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองวันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2566 (1)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)

ดาวน์โหลด