จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ป.ย.ป.

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการตามรายการค่าใช้จ่ายรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการจัดหารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับการเดินทางไปราชการโครงการประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ครั้งที่ 1 ประเด็นนโยบายและมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศที่ประเทศต้องการ “สิทธิมนุษยชนในอากาศสะอาดในภูมิภาคอาเซียน” วันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการจัดหารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาระบบรายงานความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) และค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาระบบรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการจัดหารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับการเดินทางเข้าร่วมชมการแสดงโขน ตอนกุมภกรรณทดน้ำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเดินทางเข้าเฝ้าฯ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาสำหรับข้าราชการสำนักงาน ป.ย.ป. : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา บางกอก พระนคร กรุงเทพมหานครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด