ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตารางกิจกรรม

            สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำโครงการจัดทำตัวอย่างประมวลกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการกีฬา…
ศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green…
         คณะกรรมการ ป.ย.ป.มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ…

ข่าวประชาสัมพันธ์