สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

เป็นพันธมิตรร่วมสร้างความเป็นไปได้เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับประเทศสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
(To be the partnership for change) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทำเพื่อร่วมสร้างอนาคตไทย

ดังนั้น สำนักงาน ป.ย.ป. จะทำหน้าที่จุดประกาย สนับสนุน และช่วยเหลือในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์​

STO KM Channel​

Thailand Bigrock

   ช่องทางการ     ร้องเรียน
การปฏิบัติงานของ
สำนักงาน ป.ย.ป.

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ