การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

การขับเคลื่อนงานสำคัญ

โครงการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ป.ย.ป. กระทรวง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย
Teamwork

ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์​

Thailand Bigrock

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   ศูนย์ส่งเสริม      จริยธรรมและ    ต่อต้านการทุจริต

ช่องทางร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป.

STO KM Channel​