ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลงานสำคัญ

           สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำโครงการศึกษาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน…
สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมโหวตและเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยที่มีรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ดังนี้  …
จากรายงานการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศ…

ตารางกิจกรรม

ที่มาและความสำคัญ สถานการณ์ฝุ่นควันในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง…
ที่มาและความสำคัญ แม้สังคมไทยจะมีความรับรู้และเริ่มเข้าใจผู้พิการมากขึ้น แต่การเข้าถึงงานหรือการประกอบอาชีพของผู้พิการยังมีช่องว่างอยู่มาก กว่าร้อย 80 …
ที่มาและความสำคัญ โดยที่ข้อ ๑๑ (๔) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ กำหนดให้สำนักงาน ป.ย.ป.…

ข่าวประชาสัมพันธ์