ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลงานสำคัญ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) :…
         คณะกรรมการ ป.ย.ป.มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ…
         คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการฯ…

ตารางกิจกรรม

         สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน หรือรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  …
         สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ…
         สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรผู้พิการดิจิทัลแก่ผู้พิการ…

ข่าวประชาสัมพันธ์