ด้านการเงินและพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ