การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 14 คณะ