คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ สำนักงาน ป.ย.ป.

การจัดเก็บข้อมูลการขับเคลื่อน
ซอฟต์พาวเวอร์ สำนักงาน ป.ย.ป.

คู่มือการให้บริการด้านงบประมาณ

คู่มือการให้บริการ
ด้านงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ป.ย.ป.

คู่มือการใช้งานโปรแกรม
DPIS6

คู่มือการปฎิบัติงานภายในสำนักงาน ป.ย.ป.

คู่มือโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง

คู่มือโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสำหรับ
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง

คู่มือการใช้งานระบบโครงการการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ประมวลผล เรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

คู่มือการใช้งานระบบโครงการ
การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ประมวลผลเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน

คู่มือการใช้งานระบบ
เสนอแนะข้างทำเนียบ
สำหรับประชาชน

คู่มือแนวทางการติดตามและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 11 อุตสาหกรรม