สมัครงาน

สมัครงาน

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงาน ป.ย.ป. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงาน ป.ย.ป. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) มีความประสงค์รับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป.

ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก/ชก/ชพ
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปก/ชก

ส่งแบบคำร้องขอโอน >>https://forms.gle/BNQLs56Lw6zZTUnB6

ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอโอนสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป. >> https://drive.google.com/drive/folders/18993SUIxCuxGTBqg-38MTkDAMDzoBaUF?usp=sharing

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ป.ย.ป.

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สนใจสมัคร
หรือศึกษาข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ เพิ่มเติมได้