ผู้บริหารสำนักงาน ป.ย.ป.

ผู้บริหารสำนักงาน ป.ย.ป.

นางชุติมา หาญเผชิญ

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
E-mail : Chutima@sto.go.th

นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
E-mail : suparerk@sto.go.th

นางสาวรานี อิฐรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
E-mail : ranee@sto.go.th

นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย

ผู้อำนวยการกอง 1
E-mail : papapon@sto.go.th

นายปภณ โชคธนวณิชย์

ผู้อำนวยการกอง 2
E-mail : paphon@sto.go.th

นางสาวรานี อิฐรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกอง 3
E-mail : ranee@sto.go.th

นายธงธน เพิ่มบถศรี

ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม
E-mail : thongtana@sto.go.th

นางสาวพรพนา จงเกษกรณ์

ผู้อำนายการกองกลาง
E-mail : pornpana@sto.go.th