สมัครงาน

สมัครงาน

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ป.ย.ป.

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

——————————–

“ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ”

ด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
ประสงค์จะรับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ต่าง ๆ มารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป.
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

—————————————————————-

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

———————-

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ขาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ช่องทางรับสมัคร 
https://sto.thaijobjob.com
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564

สนใจสมัคร
หรือศึกษาข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ เพิ่มเติมได้