จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่องตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ลงนามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้การบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยและลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการในการจัดทำโล่รางวัลตามรายการค่าใช้จ่ายรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในส่วนการจัดพิธีมอบรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป) กองกลาง งานพัสดุ

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุ PVC ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร สำหรับปูพื้นห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการกำจัดหนูบริเวณพื้นที่สำนักงาน ป.ย.ป. ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาและเข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนา “มิติใหม่การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรมูลค่าสูง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด