จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567 ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ย.ป. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ย.ป. สำหรับปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการสนับสนุนภารกิจการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ย.ป. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามโครงการสนับสนุนภารกิจขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง การดูแลอาคารสถานที่และระบบสื่อสารภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ย.ป. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามโครงการสนับสนุนภารกิจงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจ้างเหมาบริการการพัฒนาเครื่องมือในการกำกับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (CorrectionalIndustrial Estate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด