จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็น ร่างกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นบ้านและสัตว์แข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการจัดหารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับลงพื้นที่ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน ณ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติการในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 4 โปรแกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการบุคลากรของสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณห้องปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ย.ป.(ห้องกองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด