จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาและเข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกลไกของ Soft Power ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงหน้าต่างห้องรองผู้อำนวยการสำนักงาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ ปฏิบัติงานแบบบูรณาการของกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง (Partnership for Success) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง (Partnership for Success) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) กองกลาง งานพัสดุ

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด