จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการโครงการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการจัดการประชุมภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อฉากพาทิชั่นกั้นห้องและฉากกั้นโต๊ะทำงานพร้อมติดตั้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อหลอดไฟ เพื่อใช้ในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด