คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

     ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงให้มีการจัดตั้ง  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนทั้งหมด ๖ คณะ ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. ได้เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้

     ๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

     ๒. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

     ๓. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาสังคม

คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาสังคม

     ๔. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

     ๕. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

     ๖. คณะทำงานขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด

คณะทำงานขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด
คณะทำงานขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด