ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้งสามด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

1. สังคมเศรษฐกิจสีเขียว

 • เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
 • อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
 • อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 • รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • การบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน


2. สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

 • เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
 • ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและทะเล
 • ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
 • เพิ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทะเล


3. สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
 • พัฒนาระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่


4. พัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 • ทำ “แผนผังภูมินิเวศ” อย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืน
 • จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สงวน รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู
 • พัฒนาเครือข่ายและอาสาสมัคร
 • ยกระดับความสามารถป้องกันโรคอุบัติใหม่


5. พัฒนาความมั่นคง น้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • พัฒนาการจัดการลุ่มน้ำ
 • เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ
 • พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • พัฒนาความมั่นคงด้านเกษตรและอาหาร


6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

 • ส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 • จัดโครงสร้างเชิงสถาบัน
 • ยกระดับกระบวนทัศน์บนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล