ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการนำร่องการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการประกอบอาชีพ

Submitted by administrator on พ, 12/25/2019 - 13:30

ที่มาและความสำคัญ

แม้สังคมไทยจะมีความรับรู้และเริ่มเข้าใจผู้พิการมากขึ้น แต่การเข้าถึงงานหรือการประกอบอาชีพของผู้พิการยังมีช่องว่างอยู่มาก กว่าร้อย 80 ของผู้พิการยังขาดโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้พิการยังขาดทักษะและคุณสมบัติที่จะทำงานในบริษัท หรือมีสถานประกอบการจำนวนน้อยที่มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้พิการประเภทต่าง ๆ ประกอบกับงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง ทำให้ผู้พิการไม่ได้รับความสะดวกในการประกอบอาชีพหรือไม่สามารถเข้าถึงการจ้างงานได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังขาดระบบเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนตำแหน่งและลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละประเภท ซึ่งการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการประกอบอาชีพ ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบัตรประจำตัวผู้พิการดิจิทัลนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งกับสถานประกอบการและผู้พิการที่จะสามารถตอบสนองการจ้างงานและการประกอบอาชีพของทั้งสองฝ่ายให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อจำกัดทางด้านร่างกายของแต่ละบุคคลได้ตรงตามความต้องการของผู้พิการ อีกทั้งผู้พิการจะสามารถรับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐที่พึงได้รับได้อย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์

ภาครัฐสามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการสร้างโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งอาชีพและการจ้างงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพข้อจำกัดทางด้านร่างกายของแต่ละบุคคลจากภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพของผู้พิการให้มีความสามารถในการทำงานโดยเหมาะสมกับข้อจำกัด และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ความคืบหน้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การประกอบอาชีพ และสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบดังกล่าว พร้อมกับพัฒนาบัตรประจำตัวผู้พิการดิจิทัล เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้พิการ ภายในปี พ.ศ. 2563