ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร

Submitted by administrator on ส, 07/09/2022 - 10:34
1

          ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบถาวรในสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือ แท็บเล็ต และยังสามารถเรียกดูย้อนหลังได้โดยที่ภาพหรือเนื้อหาชัดเจน ซึ่งมี พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับสถานะทางกฎหมายของการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2544

 

2

          ในอดีตการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่าไหร่ เนื่องจากความกลัว และความเสี่ยงที่มองว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความปลอดภัย อีกทั้งยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อน นอกจากนี้การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นภาระทั้งในด้านการดำเนินการและค่าใช้จ่ายจนเป็นอุปสรรคแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จึงทำให้ประชาชนไม่มีแรงจูงใจที่จะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบกิจกรรม และทำให้ พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถูกมองข้ามไป

 

3

          จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดทำร่าง พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับร่างใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการทำธุรกรรมที่เปิดกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางกฎหมาย การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตกลงทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่าง ๆ การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย การสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น หากเป็นในอดีตในการทำธุรกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีข้อมูลทางเอกสาร หรือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงเข้ามารองรับการทำธุรกรรมในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ระบบดิจิทัลเป็นทางเลือกแรก และสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในยุค 4.0 ได้ดียิ่งขึ้น

 

4

          สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สพธอ. จะนำผลการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่าง พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ไปปรับปรุงร่าง พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบร่าง พรบ.ฯ ก่อนดำเนินการตามกระบวนการตราเป็นกฎหมายต่อไป