ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบ e-Document อีกก้าวกับราชการไทย สู่ Thailand ยุค 4.0

Submitted by administrator on ศ, 11/11/2022 - 11:07
a

           สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานราชการอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้นำร่องและขับเคลื่อนให้หน่วยงานราชการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Document เต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้การเห็นชอบ การอนุมัติ การลงลายมือชื่อ หรือการแนบไฟล์เอกสารประกอบประเภทต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิทัล โดยการเปลี่ยนไปใช้ระบบ e-Document ในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการและหน่วยงานราชการเอง เนื่องจากจะหมดปัญหาเอกสารชำรุดสูญหาย หรือลดขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ทำให้การติดต่อภายในราชการสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น #eDocument #หมดปัญหาเอกสารหาย #หมดปัญหาหาเอกสารไม่เจอ

          ปัจจุบันสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการเจรจากับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประสานงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่น โดยการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้ระบบ e-Document ซึ่งทางสำนักงาน ป.ย.ป. ได้เปิดการสาธิตการจัดทำเอกสารผ่านระบบ e-Document ให้กับหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักงาน ป.ย.ป. นอกจากนี้ การเสริมความมั่นใจในการเข้าใช้ระบบ e-Document สำหรับเอกสารที่ต้องมีการตรวจสอบนั้น สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุ และกรมบัญชีกลาง ได้ยืนยันและยอมรับการตรวจสอบเอกสารผ่านระบบ e-Document รวมถึงสำนักงานศาลปกครองยังยอมรับการยื่นเอกสารและหลักฐานสำหรับการฟ้องร้องต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Document ได้อีกด้วย #มั่นใจได้แม้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

          จากนี้ไป สำนักงาน ป.ย.ป. จะมุ่งหน้าเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-Document อย่างเต็มรูปแบบ ประสานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรรหาระบบที่เหมาะสมลักษณะองค์กรและงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน สำนักงาน ป.ย.ป หวังว่าระบบราชการไทยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบ e-Document อย่างเต็มรูปแบบด้วยการประสาน ความร่วมมือ ส่งต่อช่วยเหลือ และเป็นต้นแบบให้กันและกัน เพื่อให้หน่วยงานราชการไทยเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต

#รัฐบาลดิจิทัล