รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน

     นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา ให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมกับสำนักงาน        สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสำคัญประจำปี 2566 แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (คณะกรรมาธิการ ตสร. วุฒิสภา) เห็นควรติดตามเร่งรัด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรายงานผลกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทุกไตรมาส